BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
8969 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
Wszystko o Szkole   Plan rozwoju zawodowego


Plan rozwoju zawodowego
Pobierz

Magdalena Kruzel - nauczyciel kontraktowy
matematyki i informatyki
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim
Gmina Grudziądz

Zadania Formy realizacji Termin
(C.o.s. = cały okres stażu)
Sposób dokumentowania
§ 7 ust. 2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.IX.2007Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.IX.2007Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.VI.2011Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.IX 2007Kontrakt.
Spotkania, konsultacje, rozmowy.C.o.s.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.C.o.s.Arkusze obserwacji lekcji.
Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.C.o.s.Konspekty lekcji.
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.C.o.s.Dokumentacja procedury awansu zawodowego.
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją.VI 2011Sprawozdanie ze stażu.
5. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy Szkoły. Poznawanie planów pracy Szkoły na lata szkolne 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.Początek roku szkolnegoProtokoły potwierdzające udział w spotkaniach nauczycieli w sprawie wewnątrz-przedmiotowego systemu oceniania.
6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.IX 2008Dyplom ukończenia studiów.
Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego.C.o.s. Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia, scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabyte wiedzę i umiejętności, dokumentacja projektów.
Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych, analizę badań osiągnięć uczniów, opracowanie ścieżek edukacyjnych.C.o.s.
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.C.o.s.
Opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.C.o.s.
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, doskonalenie planów kierunkowych i wynikowych, stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego Szkoły.C.o.s.Zbiór materiałów.
8. Dokonanie analizy wyników sprawdzianu po klasie VI. Opracowanie wyników sprawdzianu i przedstawienie innym nauczycielom. C.o.s. Opracowane dokumenty.
Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy, wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.C.o.s.Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
10. Ewaluacja metod pracy. Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.C.o.s.Korekty w programach nauczania.
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.C.o.s. Adnotacje w dzienniku.
Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).C.o.s.
Konsultacje z innymi nauczycielami.C.o.s.
Indywidualne rozmowy z uczniami.C.o.s.
2. Poszerzenie oferty Szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów. Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach.C.o.s. Potwierdzenia udziału, scenariusze uroczystości, podziękowania, dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.C.o.s.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.C.o.s.
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI.C.o.s.
Organizacja wycieczek szkolnych.C.o.s.
Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania.C.o.s.
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.C.o.s.Zapisy tematów w dzienniku.
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.C.o.s.Sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi Szkołę.C.o.s.Zaświadczenia.
Przygotowanie uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy Szkoły.C.o.s.
§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.C.o.s.Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Przygotowywanie wystroju pracowni informatycznej.C.o.s.
Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji.C.o.s.Wykaz adresów portali edukacyjnych.Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.
Opublikowanie na szkolnym portalu internetowym "Planu rozwoju zawodowego".2007/2008Adres strony www.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy Szkoły technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w kursach i szkoleniach.C.o.s.Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej.IX.2008Dyplom ukończenia studiów.
§ 7, ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.C.o.s.Potwierdzenia udziału.
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Comiesięczna analiza wyników w nauce.Wg potrzeb.
Uczestnictwo w opracowaniu programu profilaktycznego Szkoły.C.o.s.Wnioski do programu profilaktycznego Szkoły.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.C.o.s.
Objęcie szczególną troską uczniów słabych.C.o.s.
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.C.o.s.Protokoły z konkursów.
Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.C.o.s.Zapisy tematów w dzienniku.
Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.C.o.s.
Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.C.o.s.
Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy i pogadanki. Spotkania z pielęgniarką oraz z pedagogiem szkolnym. C.o.s.Zapisy tematów w dzienniku.
Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.C.o.s.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.C.o.s.Konspekty lekcji.
§7 ust.2, pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących w placówce regulaminów.Na bieżąco.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do zaliczenia stażu.IX.2007
VI.2011
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenie opiekuna stażu.
Sprawozdanie.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.C.o.s.Listy obecności.
Tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.C.o.s.Plany wychowawcze.
Plany wynikowe.
Praca w komisjach powoływanych w Szkole.C.o.s.Sprawozdania.
Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.C.o.s.Karty wycieczek.
Fotografie.


Opracowano zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. nr 214, poz. 1580).


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

martysia
28.08.2014 09:28:42
Szeroki uśmiechwakacje mineły dobrze ale chce do szkoły

martysia
28.08.2014 09:17:14
chce do szkoły Szok

alhenag
26.06.2014 19:42:11
Fotografie z ostatniego tygodnia (przedstawienie, bal gimnazjalny, zakończenie roku szkolnego) pojawią się dopiero w przyszłym tygodniu, za co bardzo wszystkich przepraszam. Niestety, nie zdążę wcześniej tego zrobić.

alhenag
17.06.2014 18:04:42
Fotki z Tatr wrzuciłam "jak leci", ale nie miałam siły bawić się z obróbką ponad tysiąca obrazków Z przymrużeniem oka Korzyść z tego taka, że możecie w pełni podziwiać talent fotograficzny Bartka, bo to dzięki Niemu powstała galeria z pobytu Wałdowian w Tatrach Uśmiech

Pawelek
23.05.2014 18:33:49
TrollFace