FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
Wszystko o Szkole   Dokumenty szkolne


Dokumenty szkolne
Podstawowe dokumenty określające zasady funkcjonowania Zespołu Szkół:

 • Statut
 • Program Wychowawczy "Służę jak Orsza"
 • Wewnątrzszkony System Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych i Zachowania Uczniów
 • Szkolny zestaw programów nauczania
 • Program Edukacji Regionalnej "Moja mała Ojczyzna"
 • Program Profilaktyczny
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Regulamin działania Rady Pedagogicznej
 • Plan pracy Rady Pedagogicznej
 • Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Plan zajęć lekcyjnych
 • Regulamin organizacji wycieczek (rajdów, biwaków)

Dokumenty szkolne do pobrania
Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim


Podstawa prawna:
a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7);
b. Statut Szkoły.


I. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

1. Nabór do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie ogłoszonym przez Dyrektora Szkoły na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Postępowanie rekrutacyjne w oddziale przedszkolnym jest prowadzone na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Rekrutacja może odbywać się w trzech etapach - kolejne etapy rekrutacyjne będą się odbywały wówczas, gdy po zakończeniu poprzedniego etapu wciąż będzie więcej kandydatów niż wolnych miejsc.

Etap rekrutacjiWytyczne rekrutacyjne
I etapBrane pod uwagę będą wyłącznie dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Grudziądz.
II etapJeżeli wciąż jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc, pod uwagę brane będą następujące kryteria ustalone przez MEN:
- wielodzietność rodziny,
- niepełnosprawność dziecka,
- niepełnosprawność jednego z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
- niepełnosprawność obojga rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
- niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
- samotne wychowywanie dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna),
- objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość (każde 1 pkt)
III etapW sytuacji, gdy po rozstrzygnięciu II etapu okaże się, że część dzieci osiągnęła równorzędne wyniki, należy przeprowadzić kolejny etap, podczas którego bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący:
- dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęte dziecko, względem jego miejsca zamieszkania - 4 pkt.
- dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęte dziecko, względem miejsca pracy jednego z jego rodziców (prawnych opiekunów) - 2 pkt.
- miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki rodzeństwa dziecka - 3 pkt.
- kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka - 1 pkt.
Sposób przeliczania punktówDo oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z największą liczbą uzyskanych punktów.


3. Jeżeli po przeprowadzeniu powyższej procedury rekrutacyjnej gmina będzie dysponowała wolnymi miejscami w danym oddziale przedszkolnym, możliwe będzie przyjęcie dzieci zamieszkałych poza jej obszarem - po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w analogiczny sposób do powyższego (art. 20c ust. 7 Ustawy).

4. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Grudziądz, zgłoszonych podczas rekrutacji do oddziału przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tym oddziale przedszkolnym, Dyrektor Szkoły informuje Wójta o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom (prawnym opiekunom) inne publiczne przedszkole, albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego publicznego przedszkola, albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego są obowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
c) informowania w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.


II. Rekrutacja uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej

1. Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej odbywa się w terminie ogłoszonym przez Dyrektora Szkoły na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

3. W sytuacji, gdy o przyjęcie do Szkoły będą ubiegać się dzieci zamieszkujące poza obwodem Szkoły - o ile Szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Etap rekrutacjiWytyczne rekrutacyjne
I etapBrane pod uwagę będą wyłącznie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.
II etapDotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły. W tym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący:
- dogodne położenie Szkoły, do którego ma być przyjęte dziecko, względem jego miejsca zamieszkania - 4 pkt.
- dogodne położenie Szkoły, do którego ma być przyjęte dziecko, względem miejsca pracy jednego z jego rodziców (prawnych opiekunów) - 2 pkt.
- miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki rodzeństwa dziecka - 3 pkt.
Sposób przeliczania punktówDo klasy I przyjmowane są dzieci z największą liczbą uzyskanych punktów.


6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
d) informowania w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą na podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.


III. Postępowanie rekrutacyjne

1. O przyjęciu dziecka decyduje w ciągu 7 dni od zakończenia naboru komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru;
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego:
a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / Szkoły;
b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z wnioskiem; uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym;
c) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
d) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania; na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego odział przedszkolny / Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

5. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji do klasy I
Gimnazjum nr 3 im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim


Podstawa prawna:
a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7);
b. Statut Szkoły.


I. Rekrutacja kandydatów do klasy I Gimnazjum

1. Terminy naboru i postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klasy I Gimnazjum określa corocznie Kurator Oświaty.

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły przyjmowani są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

4. W sytuacji, gdy o przyjęcie do Szkoły będą ubiegać się kandydaci zamieszkujący poza obwodem Szkoły - o ile Szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb kandydata i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego Gimnazjum.

Etap rekrutacjiWytyczne rekrutacyjne
I etapBrani pod uwagę będą wyłącznie kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły.
II etapDotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem. W tym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty - 2 pkt.;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 2 pkt.;
- liczba pkt. uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej (minimum 25):
25-30 - 1 pkt.
31 -35 - 2 pkt.
36 - 40 - 3 pkt.;
- osiągnięcia w konkursach wiedzowych, artystycznych i zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym - po 1 pkt.;
- zachowanie co najmniej dobre - 2 pkt.;
- miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki rodzeństwa kandydata - 1 pkt.
Sposób przeliczania punktówDo klasy I przyjmowani są kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów.


7. Wymagane dokumenty załączone do wniosku;
a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;
dodatkowo:
c. zaświadczenie o nadaniu tytułu laureata / finalisty konkursu przedmiotowego;
d. zaświadczenia o udziale i wynikach innych konkursów.


II. Postępowanie rekrutacyjne

1. O przyjęciu kandydata decyduje w ciągu 7 dni od zakończenia naboru komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru;
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego:
a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum;
b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
c) rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
d) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania; na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

5. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło