FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Ochrona Ziemi


Ochrona Ziemi
PLANETA ZIEMIA

  Ziemia (łac. Terra), zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka, jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie. Planeta uformowała się 4,54±0,05 miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu. Następnie biosfera ziemska wpłynęła na atmosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa.
  Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach, pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy. Niezbędnej do życia na Ziemi wody w stanie ciekłym nie wykryto na powierzchni innych ciał niebieskich.
  Zasoby naturalne skorupy ziemskiej i umiejętność ich przetworzenia zapewniają przetrwanie m.in. globalnej populacji ludzkiej.
  W kulturze ludzkiej wykształciły się różne poglądy na temat planety, takie jak personifikacja w postaci bóstwa, wiara, że Ziemia jest płaska, oraz nowoczesna idea świata jako zintegrowanego środowiska, wymagającego konserwacji.Dzień Ziemi

  Co roku 22 kwietnia obchodzi się Międzynarodowy Dzień Ziemi (ang. International Earth Day). Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. ONZ świętuje Dzień Ziemi w czasie równonocy wiosennej, czyli 20/21 marca. Jednak w wielu krajach, m.in. w Polsce, święto to obchodzi się 22 kwietnia, a związane z nim konferencje, wykłady, festyny i koncerty trwają przez cały tydzień.

  We wrześniu 1969r., amerykański senator Gaylorg Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska, na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. Demonstracja odbyła się pół roku później, 22 kwietnia 1970r. i zgromadziła tłumy. W styczniu 1970r. propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi (ang. Earth Day). Pomysł ustanowienia Dnia Ziemi jako pierwszy przedstawił amerykański ekolog John McConnell na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska. Miało to być święto afirmacji życia i piękna Ziemi, połączone z propagowaniem troski o naturę. Inicjatywa McConnella szybko zyskała poparcie władz San Francisco. 21 marca 1970r. Joseph Alioto, burmistrz San Francisco, proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi. Wkrótce potem John McConnell ogłosił "Manifest Dnia Ziemi". Ideę poparł sekretarz generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Dzięki temu święto zyskało status międzynarodowy. W momencie kiedy Słońce przechodzi w znak zodiaku baran w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.

  Obecnie w obchodach dnia Ziemi biorą udział setki milionów ludzi z ponad 140 krajów. Na całym świecie organizowane są spotkanie, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom proekologicznym. Szacuje się, że w największych jak dotąd obchodach Dnia Ziemi w 2007r. wziął udział blisko miliard ludzi z całego świata. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień Ziemi w marcu, kwietniowe święto również jest wspierane przez tę organizację.

  Idea Dnia Ziemi nie mogła przedostać się do Polski przez 20 lat, gdyż kraj znajdował się za żelazną kurtyną. Pierwsze obchody odbyły się w 1990r. w Warszawie. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych.
  Organizacje pozarządowe promujące postawy ekologiczne żywo włączyły się w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. Obecnie w organizacji Dnia Ziemi w Polsce biorą udział między innymi: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Społeczny Instytut Ekologiczny i Ośrodek Kultury Ochoty (OKO). Patronat nad świętem sprawują m.in. Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor Lasów Państwowych oraz władze miast i miejscowości, biorących udział w obchodach.
  Na początku XXI w. Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Dzień Ziemi
International Earth Day
Earth Day


Międzynarodowy Rok Planety Ziemia

  Z inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) oraz UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemia (ang. International Year of Planet Earth, IYPE).
  Wiedza o mechanizmach rządzących naszą planetą i o procesach zachodzących zarówno na jej powierzchni jak i w jej wnętrzu pomagają zrozumieć istotę groźnych dla ludzi zjawisk: trzęsień ziemi, fal tsunami, wybuchów wulkanów, osuwania się zboczy górskich, huraganów, powodzi, wysychania rzek i studni, czy też zaskakujących zmian klimatu. Nauki o Ziemi, dzięki wieloletnim badaniom i obserwacjom, potrafią dziś wiele z tych zjawisk przewidzieć w stopniu, który pozwala uniknąć zagrożeń lub znacznie zminimalizować ich skutki.
  Dlatego właśnie mieszkańcy Ziemi - dla własnego dobra oraz zdrowego, bezpiecznego i zamożnego życia - powinni znać wyniki tych badań i wspierać dalszy rozwój nauk o Ziemi. To dzięki badaniom naukowym coraz lepiej potrafimy nie tylko przewidywać katastrofalne zdarzenia przyrodnicze, ale przede wszystkim umiemy coraz skuteczniej poszukiwać surowców mineralnych nieodzownych tak dla utrzymania i rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki jak i dla komfortu życia. Sprzyjają temu nowe technologie pozyskiwania i wykorzystania bogactw naturalnych przy dążeniu do zachowania równowagi w otaczającym środowisku.

10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości
  Poprawa jakości globalnych i lokalnych warunków życia zależy od naszej wiedzy o Ziemi, o zachodzących w niej procesach i zmianach, a także o osiągnięciach nauk o Ziemi, badających geosferę, hydrosferę, biosferę i atmosferę. Kolorowe koła tworzące logo Światowego Roku Planety Ziemia symbolizują te sfery - przedmiot badań nauk o Ziemi - i przypominają, że zintegrowane wyniki tych badań mają bezpośrednie znaczenie dla jakości życia jej mieszkańców.DZAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZIEMI

  Ekologia (gr. oíkos+lógos = dom+nauka) to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
  Ze względów zarówno filozoficznych jak i praktycznych pojęcie "ekologia" używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej, a nawet filozofii ekologicznej (ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej.
  Termin ten wprowadził niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869r., by określić badania nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich, z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą w kontakt.
  Jedni autorzy sądzą, że przedmiotem ekologii powinny być relacje między rzeczywistością biotyczną a abiotyczną, inni natomiast rozszerzają jej zakres na tak zwany wymiar aplikacyjny (tzw. ekologia stosowana). W konsekwencji dla jednych jest to nauka biologiczna, dla innych geograficzna, inni poszerzają ją o problematykę z ochrony środowiska. Jedni bronią jej wymiaru ilościowego, inni skupiają się na wymiarze jakościowym. Z powodu tak różnorodnych podejść i poglądów na zakres ekologii w podręcznikach spotyka się różne definicje samej ekologii jak i różne modele teoretyczne.
  Zazwyczaj za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się: populacja, biocenoza, ekosystem, krajobraz, biosfera, sukcesja ekologiczna.

  Ochrona środowiska to całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Idea ochrony środowiska ma swoje początki w drugiej połowie XIXw. W Europie wyrosła ona z ruchu będącego reakcją na dynamiczny proces industrializacji i rozrastania się miast, oraz coraz większy stopień zanieczyszczenia powietrza i wody.

Ochrona środowiska

  Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
  Działania na rzecz ochrony przyrody podejmowano od najdawniejszych czasów. Znane jest rozporządzenie z 1100r.p.n.e. w Chinach, dotyczace "zachowania cenniejszych drzew, niektórych lasów i polepszenia gospodarki leśnej". W starożytności kult drzew i lasów był szeroko rozpowszechniony. Z tej przyczyny zwycięskie wojska, chcąc zadać bolesny cios, wycinały drzewa w pokonanych miastach. Rzymianin Ciceron pisał: "niszczenie lasów jest najgorszym wrogiem dobrobytu społeczeństwa".
  Wraz z coraz większym wykorzystaniem zasobów przyrody oraz powiększaniem się wiedzy przyrodniczej pojawiały się inne motywy ochrony środowiska naturalnego.
  Wg wielu pierwotnych wierzeń "drzewa, jaskinie i inne osobliwości przyrody były siedzibą bogów i duchów, stąd otoczone je kultem religijnym. Dzięki temu stawały sie one tabu, którego zniszczenie wiązało sie ze ściągnięciem na siebie potępienia i przekleństwa". Tak było np. z polami gejzerowymi na terenie Parku Narodowego Yellowstone; Indianie uważali wybuchy gorącej wody i pary wodnej za przejaw gniewu złych duchów i stąd otaczali te miejsca kultem i ochroną.
  Pewne gatunki chronione były z przyczyn ekonomicznych. Regulowano liczebność zwierząt poprzez zakaz odłowu. Nadmierne wycinanie drzew i wywóz za granicę mogło grozić osłabieniem siły militarnej kraju, więc wprowadzano zakaz wycinania drzew. Tego typu rozporządzenie wprowadził w Danii Chrystian V Oldenburg, m. in. zakaz wycinania lasów z 1671r. W Rosji rozporządzenia o takim charakterze wydał Piotr I Wielki. W kraju tym w 1763r. wydano pierwsze zarządzenie o ochronie fauny łownej w wiosennym okresie rozmnażania.
  Niektóre miejsca otaczano ochroną, ponieważ wiązały się z wydarzeniami lub postaciami upamietnionymi w historii i kulturze narodowej danego kraju, kierując się motywami patriotycznymi lub po prostu ze względu na ich piękno. Przykładem jest prawo ochrony ptaków śpiewających w Szwajcarii z 1353r., zakaz zabijania skowronków wydany w Norymberdze w XVw. czy zakaz niszczenia kwiatów wiosennych w okresie Świąt Wielkanocnych wydany w XVIIw. w księstwie Műnster. Do rozwoju motywacji estetycznej przyczynił się np. modny we Francji w XVIIIw. "kult natury", zainicjowany przez Jana Jakuba Rousseau.
  W XIXw. do rozpropagowania idei ochrony środowiska przyczynił się niemiecki przyrodnik Aleksander von Humboldt, który wprowadził pojęcie pomnik przyrody.
  Rozwój wiedzy przyrodniczej na świecie w XIXw. przyczynił się do powstania idei parku narodowego. Pierwszym takim obiektem był Park Narodowy Yellowstone, powołany ustawą amerykańskiego Kongresu w 1872r.

  Ochrona przyrody w Polsce ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Działania mające na celu ochronę przyrody mają długą, bo wywodzącą się ze średniowiecza tradycję. Jednak przemyślane i planowe działania oparte na naukowych podstawach podjęto w Polsce na szerszą skalę dopiero w drugiej połowie XXw.
  Pierwszym znanym prawem w Polsce, chroniącym środowisko naturalne był zakaz polowania na bobry wydany przez Bolesława Chrobrego wynikający z rozszerzenia regaliów (oddania prawa odłowu określonych zwierząt i ryb dworom królewskim i książęcym). Najstarszym polskim dokumentem dotyczącym ochrony zasobów przyrody jest Statut wiślicki z 1347r. Przykładem jest określenie kar za wyrąb dębów i innych drzew w cudzych lasach. Kolejne polskie prawa chroniące przyrodę to zakaz wycinania cisów wydany przez Władysława Jagiełłę. Monarcha ten wprowadził również ograniczenia w polowaniu na jelenie, dziki, konie leśne i łososie.
  "Miłość do Ojczyzny mieści w sobie nieodzownie miłość ojczystej Ziemi" - pisał na przełomie XIX i XXw. Jan Gwalbert Pawlikowski, pionier ochrony przyrody w Polsce. Hasło to zainspirowało ruchy krajoznawstwa głoszące potrzebę ochrony przyrody.
  W 1919r. została w Polsce powołana Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Organ ten w 1925r. został przekształcony w Państwową Radę Ochrony Przyrody. Na stanowisko przedstawiciela ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ds. ochrony przyrody został wybrany profesor Władysław Szafer.
  W 1928r. powstała, z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody - Liga Ochrony Przyrody.
  10 marca 1934r. Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie przyrody. Była to na ówczesne czasy ustawa nowoczesna i wykraczająca w przyszłość.
  Po zakończeniu I wojny światowej w Polsce było 39 rezerwatów przyrody (1469 ha powierzchni). W wyniku działań Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także przyrodników w całym kraju doprowadzono do 1939r. do utworzenia 211 rezerwatów (43512 ha powierzchni). W okresie międzywojennym utworzono Park Narodowy w Białowieży, a także chronione tereny przyrodnicze w Ludwikowie pod Poznaniem, na Babiej Górze, w Pieninach, w Górach Świętokrzyskich, w Tatrach oraz w Czarnohorze. Chroniono liczne gatunki roślin, zwierząt, a także obejmowano ochroną liczne pomniki przyrody.
  W 1949r. przedwojenna ustawa o ochronie przyrody została zastąpiona nową ustawą, która z kolei obowiązywała do czasu uchwalenia kolejnej z dnia 16 października 1991r.
  W okresie PRLu problemy ochrony przyrody wyszły poza gabinety specjalistów i dotarły do wszystkich obywateli. Wielki w tym udział miała Liga Ochrony Przyrody wraz ze swym miesięcznikiem "Przyroda Polski". Wielkim sprzymierzeńcem stały się Lasy Państwowe.
  Obecnie obowiązującą podstawą prawną ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). Ochronę przyrody w imieniu Ministra Środowiska nadzoruje jeden z wiceministrów pełniący funkcję Głównego Konserwatora Przyrody, zaś w województwach - Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody.

Formy ochrony przyrody

Parki narodowe
  Park narodowy to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd.
  Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004r. jest to: "Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe."
  W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego.
Parki Narodowe
Parki Narodowe w Polsce
Parki Narodowe Polski
Parki Narodowe Polski - informator i przewodnik

Rezerwaty przyrody
  Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
  Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: fauna, flora, twory przyrody nieożywionej. Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.
Rezerwaty przyrody w Polsce - spis
Rezerwaty przyrody w Polsce - linki do stron

Parki krajobrazowe
  W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju."
  W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.
Parki krajobrazowe w Polsce - spis
Parki krajobrazowe w Polsce - linki do stron

Obszary chronionego krajobrazu
  Obszar chronionego krajobrazu jest formą ochrony przyrody. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).

Natura 2000
  "Natura 2000" to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
  W ramach programu wyznaczone zostają tzn. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (ang. Special Protection Areas, SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (ang. Special Areas of Conservation, SAC), na których obowiązują specjalne regulacje prawne.
  Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
Natura 2000 - Ministerstwo Środowiska
Natura 2000 - Instytut Ochrony Przyrody PAN

Pomniki przyrody
  W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie."

Stanowiska dokumentacyjne
  W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych."

Użytki ekologiczne
  W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."
  Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną obiektów, które nie mogą być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
  W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004r.: "Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne."

Gatunkowa ochrona zwierząt, roślin i grzybów
  Gatunkowa ochrona zwierząt to jedna z form ochrony przyrody przyjęta w Ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz przechowywanie jaj i inne.
  Ochrona gatunkowa roślin to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Minister Środowiska, dla gatunków częściowo chronionych - wojewoda.
  Ochrona gatunkowa grzybów - analogicznie do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt - to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. Obecnie obejmuje to również porosty, ponieważ zgodnie z aktualną systematyką są one zaliczane do grzybów. Chronionych grzybów nie wolno zbierać ani niszczyć w inny sposób, niszczyć ich siedlisk, wpływać w jakikolwiek sposób na ich rozwój, sprzedawać, nabywać, wymieniać, darowywać, przetrzymywać, preparować czy też przewozić przez granicę państwa.

Rezerwaty biosfery

  Rezerwat biosfery (ang. biosphere reserve) jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Rezerwaty biosfery na świecie powstały w ramach programu UNESCO MaB (ang. Man and the Biosphere).
  Według Ramowego statutu światowej sieci rezerwatów biosfery, powstałej w 1995r,, rezerwaty te są tworzone, aby promować i demonstrować zrównoważony związek człowieka z biosferą. Artykuł 4. stanowi, że rezerwat biosfery obejmuje mozaikę ekosystemów.
  W ramach tych rezerwatów znajdują się ekosystemy reprezentatywne dla głównych biomów danego kraju. Celem powstania tych rezerwatów jest stworzenie miejsc ochrony, obserwacji i badań. W ramach każdego rezerwatu tego typu wyróżnia się strefę centralną, buforową, czyli zabezpieczającą oraz przejściową.
W maju 2008r. było 531 rezerwatów biosfery w 105 krajach, z tego 9 w Polsce:
*  Rezerwat Biosfery "Babia Góra" (1977, stracił swój status w 1997, odzyskał w 2001)
*  Białowieski Rezerwat Biosfery (1977)
*  Rezerwat Biosfery "Jezioro Łuknajno" (1977)
*  Słowiński Rezerwat Biosfery (1977)
*  Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" (1992, polsko-słowacko-ukraiński)
*  Tatrzański Rezerwat Biosfery (1992, polsko-słowacki)
*  Karkonoski Rezerwat Biosfery (1992, polsko-czeski)
*  Rezerwat Biosfery "Puszcza Kampinoska" (2000)
*  Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie" (2002)KALENDARZ EKOLOGICZNY

09.01 - Dzień Ligi Ochrony Przyrody (pl)
21.03 - Światowy Dzień Lasu (ang. World Forest Day)
21.03 - Światowy Dzień Leśnika (ang. World Forester Day)
21.03 - Dzień Wierzby (pl)
* ostatnia sobota marca - Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour)
05.04 - Dzień Leśnika i Drzewiarza (pl, podawane są również daty: 5.05, pierwsza środa lub niedziela czerwca)
22.04 - Światowy Dzień Ziemi (ang. International Earth Day)
19.05 - Dzień Dobrych Uczynków (pl, Fundacja Ekologiczna Arka)
22.05 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity, ONZ)
24.05 - Europejski Dzień Parków Narodowych (ang. The European Day of Parks)
01.06 - rozpoczynają się Dni Lasu i Zadrzewień (pl, do 7.06)
05.06 - Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day, ONZ/WHO)
05.06 - Dzień bez Toreb Foliowych (ang. Day Without Plastic)
16.09 - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (ang. World Ozone Day, ONZ)
19.09 - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk (ang. European Day of Wildlife and Natural Habitats, UE)
* 3.weekend września - Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)
* 1.poniedziałek października - Światowy Dzień Habitatu (ang. Natural Habitat, wg ONZ - Ludzkie Osady, wg Unesco - Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk, wg Rady UE - Światowy Dzień Siedlisk Fauny i Flory)
10.10 - Światowy Dzień Drzewa (ang. World Tree Day, międzynarodowa oraz ogólnopolska akcja sadzenia drzew / Klub Gaja)


06.11 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ang. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict, ONZ)
11.12 - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ang. International Mountain Day, ONZ/FAO)

  Do kalendarza ekologicznego można też włączyć dni związane z ochroną i opieką nad zwierzętami oraz dotyczące wegetarianizmu i weganizmu.

11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej (pl)
17.02 - Światowy Dzień Kota (ang. World Cat Day, wł. Giornata mondiale del gatto)
01.04 - Międzynarodowy Dzień Ptaków (ang. International Bird Day)
24.04 - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji (także Międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, ang. International Day of Laboratory Animals)
12.05 - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. International Migratory Bird Day, ONZ)
22.05 - Dzień Praw Zwierząt (pl)
31.05 - Dzień Bociana Białego (ang. White Stork's Day)
01.07 - Dzień Psa (pl)
październik - Miesiąc dobroci dla zwierząt
1.sobota i niedziela października - Światowe i Europejskie Dni Ptaków (ang. World Bird Festival, koordynowane przez BirdLife International)
02.10 - Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych (ang. World Day of Breeding Animals)
04.10 - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt (ang. World Animal Day)
04-10.10 - Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World Animal Week)
04.10 - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt (ang. World Animal Day)
25.10 - Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt (pl)
25.10 - Dzień Kundelka (pl, dzień wszystkich wielorasowych psów)
25.11 - Dzień Bez Futra (ang. No Fur Day)
20.12 - Dzień Ryby (pl)

11.01 - Dzień Wegetarian (ang. Vegetarian Day)
Maj - Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu (pl)
Maj / czerwiec - Tydzień Weganizmu (pl)
01.10 - Światowy Dzień Wegetarianizmu (ang. World Vegetarian Day)
01.11 - Światowy Dzień Wegan (ang. World Vegan Day)


Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

  Rok 2010 proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Jego główne cele to:
*  podniesienie świadomości znaczenia różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzi na Planecie,
*  powstrzymanie aktualnej tendencji zmniejszania się liczby gatunków na Ziemi,
*  propagowanie pozytywnych przykładów ratowania ginących gatunków.Warto zajrzeć:« Ministerstwo Ochrony Środowiska dla dzieci

12 eko-przykazań czyli:
Bądź eko-trendy!

Witrualny model
oczyszczalni ściekówMinisterstwo ŚrodowiskaDrzewko za butelkę
Liga Ochrony Przyrody
Zielona Lekcja - portal edukacji ekologicznej
Polski portal ekologiczny
Ekoportal
Klub Gaja
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody
GAP Polska
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Harcerski Klub Ekologiczny "Zimorodek"
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Bociany on-line
Jerzyki on-line
Polska Przyroda
Czasopismo "Przyroda Polska"Dbaj o bociany
Wiejskie zdarzenia
Ekomiko
Fundacja "Recal"
Fundacja Ekologiczna "Arka"(Źródła: Wikipedia, Planeta Ziemia, Domo)


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło