FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Kosmos


Kosmos
  Wszechświat, inaczej kosmos (gr. kósmos - porządek, wszechświat, ozdoba) to wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo "wszechświat" może być też używane w innych kontekstach, jako synonim słów kosmos (w rozumieniu filozofii), świat czy Natura. Natomiast w naukach ścisłych słowa wszechświat i kosmos są równoważne.
  Obserwacje astronomiczne pokazują, że wszechświat istnieje od 13,75 ± 0,11 miliarda lat. Średnica obserwowalnego Wszechświata to około 93 miliardy lat świetlnych, czyli 8,8×1026 metrów. Zgodnie ze współczesną wiedzą wszechświat powstał z osobliwości (punktu, w którym była skupiona cała jego materia i energia) w procesie zwanym Wielkim Wybuchem. Od tego momentu wszechświat powiększył się do obecnej postaci, prawdopodobnie przechodząc przez krótki okres kosmologicznej inflacji. Wielki Wybuch i ekspansja wszechświata zostały potwierdzone przez różne niezależne obserwacje. Odkryto także, że ekspansja wszechświata przyspiesza oraz że większość materii i energii wszechświata ma całkowicie inną postać niż to, co bezpośrednio obserwujemy (ciemna materia i ciemna energia).
  Według współczesnej wiedzy prawa fizyki i stałe fizyczne decydujące o ewolucji Wszechświata nie zmieniały się przez cały czas jego istnienia. Dominującą siłą na odległościach kosmologicznych jest grawitacja. Pozostałe siły: elektromagnetyzm, oddziaływanie silne i oddziaływanie słabe mają dominujące znaczenie w małych odległościach. Wszechświat ma trzy obserwowalne wymiary przestrzenne i jeden czasowy, choć niewykluczone, że ma więcej wymiarów zwiniętych do mikroskopijnych wielkości. Czasoprzestrzeń jest gładką i spójną rozmaitością, a jej średnia krzywizna jest bardzo mała, co oznacza, że w dużej skali jej geometria jest w przybliżeniu euklidesowa.
  Z powyższej definicji wszechświata wynika, że nic nie może istnieć poza nim. Istnieją jednak alternatywne definicje, dopuszczające że nasz "wszechświat" jest jednym z wielu "wszechświatów", których zbiór określa się jako wieloświat.

Wszechświat - więcej

  Układ Słoneczny to układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych księżyców, pięć planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
  Zbadane regiony Układu Słonecznego zawierają licząc od Słońca: cztery planety skaliste (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), pas planetoid składający się z małych skalistych ciał, cztery zewnętrzne planety-olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun), oraz drugi pas - pas Kuipera, składający się z obiektów skalno-lodowych. Za pasem Kuipera znajduje się dysk rozproszony, dużo dalej heliopauza i w końcu hipotetyczny obłok Oorta. Odkryto także pięć planet karłowatych: Ceres (największy obiekt w pasie planetoid), Pluton (do 2006r. uznawany za 9. planetę Układu), Haumea, Makemake (drugi co do wielkości obiekt w pasie Kuipera) i Eris (największy znany obiekt w dysku rozproszonym).
  Sześć z ośmiu planet i trzy z planet karłowatych mają naturalne satelity, zwane księżycami. Każda z planet zewnętrznych jest otoczona pierścieniami złożonymi z pyłu kosmicznego. Wszystkie planety z wyjątkiem Ziemi i Urana (który zawdzięcza nazwę greckiemu bóstwu Uranosowi) noszą imiona bóstw z mitologii rzymskiej.
  Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego rozpoczęły się 4,6 miliarda lat temu, gdy na skutek grawitacyjnego zapadnięcia się jednej z części niestabilnego obłoku molekularnego rozpoczął się proces formowania Słońca i innych gwiazd. Układ wciąż podlega ewolucyjnym i chaotycznym zmianom, i nie będzie istniał wiecznie w obecnej formie. Za około 3 miliardy lat oczekiwane jest zderzenie Galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną, a w ciągu około 5 miliardów lat Słońce powiększy wielokrotnie swoją średnicę stając się czerwonym olbrzymem, co doprowadzi do zniszczenia planet skalistych, wliczając w to Ziemię. Następnie, Słońce odrzuci swoje zewnętrzne warstwy jako mgławicę planetarną i przekształci się w białego karła, którego temperatura i jasność będą stopniowo spadać aż do całkowitej "śmierci" gwiazdy.

Układ Słoneczny - więcej
Jak powstała Ziemia...


  Astronomia (gr. ástron - gwiazda, nómos - prawo) to nauka o ciałach niebieskich, ich budowie, ruchach, pochodzeniu i ewolucji oraz o materii rozproszonej w przestrzeni kosmicznej (zwanej też kosmosem). Astronomia, a ściślej jej dział zwany kosmologią, zajmuje się także Wszechświatem jako całością.
  Astronomię można inaczej określić jako naukę o wszelkich obiektach i zjawiskach znajdujących się poza Ziemią.
  Dzisiejsza astronomia jest ściśle związana z astrofizyką, która jest zastosowaniem praw fizyki do interpretacji wyników obserwacji astronomicznych. Związek ten jest tak głęboki, że dziś obie dziedziny są właściwie jednością. Mógł on powstać dzięki odkryciu, że ciała niebieskie składają się z takiej samej materii, jak wszystkie inne otaczające nas obiekty.
  Obiekty, którymi zajmuje się astronomia, to ogół ciał niebieskich: planety, księżyce, planetoidy, gwiazdy, gwiazdozbiory, asocjacje gwiazdowe, gromady gwiazd, galaktyki, mgławice, gromady galaktyk, materia międzygwiazdowa, gaz międzygalaktyczny, materia egzotyczna, antymateria, materia ciemna, kwazary, czarne dziury i wiele innych. Astronomia zajmuje się badaniem procesów dotyczących tych ciał.

Astronomia
AstroNews
Astronomia dla każdego
Astronomia i kosmologia
Kosmos
Kosmos
Baza wiedzy o kosmosie
Astrohobby
Astronomia  Przestrzeń kosmiczna to przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Karmana. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80-100 km.
  Charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną (przekazywanie ciepła może odbywać się jedynie na drodze promieniowania). Przestrzeń kosmiczną przenika ze wszystkich stron promieniowanie kosmiczne, w tym niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące - fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100°C, natomiast pozostające w cieniu oziębiają się nawet poniżej -180°C.
  W naszym najbliższym otoczeniu przestrzeń kosmiczna to heliosfera, wypełniona przez wiatr słoneczny, która na granicy Układu Słonecznego, po przekroczeniu heliopauzy przechodzi w ośrodek międzygwiazdowy, a dalej w ośrodek międzygalaktyczny.
  Przestrzeń kosmiczna wraz z wszelkimi znajdującymi się w niej ciałami niebieskimi nie może być zawłaszczana przez państwa i jest otwarta dla badań i użytkowania na równych zasadach przez wszystkie kraje. Do przestrzeni kosmicznej nie wolno wprowadzać jakichkolwiek obiektów przenoszących broń masowego zniszczenia. Każdy obiekt wyniesiony w przestrzeń kosmiczną ma przynależność państwa, w którym jest zarejestrowany i na jego pokładzie obowiązuje prawo tego państwa. Jednocześnie astronautów uważa się za wysłanników całej ludzkości i w razie potrzeby każde państwo powinno udzielić im pomocy.  Astronautyka, inaczej kosmonautyka (gr. astrolábos - dosł. biorący gwiazdy) to zespół dziedzin nauk ścisłych, technicznych, biologiczno-medycznych oraz humanistycznych, które zajmują się lotami (gr. nautike - żegluga) poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniem przestrzeni kosmicznej, jak również znajdujących się w niej obiektów.
  Astronautyka obejmuje poznawanie oraz analizowanie warunków i zjawisk towarzyszących lotom statków kosmicznych. Odkrywa możliwości techniczne ich realizacji oraz bada oddziaływanie warunków lotu na psychofizyczny stan astronautów i możliwość ich adaptacji do tych warunków.
  W rozwiązywaniu zagadnień z zakresu astronautyki korzysta się z osiągnięć wielu gałęzi nauki (aerodynamiki, magnetohydrodynamiki, aeronomii, astrofizyki, planetologii, techniki rakietowej i innych).

  Astronauta, inaczej kosmonauta to osoba odbywająca loty kosmiczne lub przygotowania do odbywania takich lotów.
  Nazwy astonauta i kosmonauta są synonimami. Pochodzą z języka greckiego: ástron - gwiazda, kósmos - porządek, wszechświat, ozdoba, naútēs - żeglarz. W ZSRR, Polsce i państwach sojuszniczych dawnego ZSRR, których obywatele odbywali loty kosmiczne, nazywano kosmonautami (ros. космонавт). W USA i państwach sojuszniczych USA - astronautami. Są to obecnie dwie najpopularniejsze nazwy używane na świecie. Nazwa astronauta jest spójna z większością terminów związanych z badaniem przestrzeni kosmicznej z przedrostkiem -astro, z kolei określenie kosmonauta oddaje cel podroży. Wybór używanej nazwy ma podłoże polityczne.
  Po pierwszym chińskim orbitalnym locie załogowym prasa zachodnia zaczęła wobec chińskich astronautów używać czasem żartobliwego określenia tajkonauta (ang. taikonaut; zbitka chińsko-grecka, od chiń. taikong - przestrzeń kosmiczna, analogicznie do ang. space - dosł. największa pustka), ukutego na internetowej grupie dyskusyjnej w 1998r. przez Malezyjczyka chińskiej narodowości nazwiskiem Chiew Lee Yih. Oficjalne chińskie media używają terminu yǔhángyuán (czyt. juangjuan - kosmiczny nawigator, podróżnik). W kolokwialnym chińskim istnieje jednak podobny zwrot - taikong ren - człowiek kosmosu.
  Chińskie media anglojęzyczne, np. serwis angielski agencji Xinhua długo używały terminu astronaut na określenie Chińczyków wyruszających w podróże kosmiczne. Od misji Shenzhou7 zaczęto jednak używać terminu taikonaut podkreślając, że trafił on m.in. do Oxford English Dictionary (OED, uznawany za najbardziej wyczerpujący i metodyczny słownik języka angielskiego). Według rządowej chińskiej agencji Xinhua symbolizuje to "rosnące wpływy Chin na świecie".

  Kryteria uznania lotów za kosmiczne różnią się na świecie. W USA astronautami nazywane są osoby, które odbyły lot na wysokości 50 mil (ok. 79km), jednakże Międzynarodowa Federacja Lotnicza (fr. Fédération Aéronautique Internationale, FAI) definiuje loty kosmiczne jako sięgające wysokości 100km nad ziemią. Do 14 października 2004r. ponad 400 ludzi podróżowało w przestrzeń kosmiczną z co najmniej 32 krajów.

  Idea podróży kosmicznych nurtowała ludzkie umysły od stuleci, ale pozostawała marzeniem aż do czasu zbudowania potężnych rakiet zdolnych unieść ładunek użyteczny daleko w przestrzeń. Takie właśnie rakiety powstawały w połowie XXw. w USA i ZSRR.

  Wyprawy na Księżyc
  Od 1959r. wysyłano w stronę Księżyca kilkadziesiąt sond automatycznych. Pierwsze miały tylko zrobić jego zdjęcia - czy to przelatując obok niego, czy też przed rozbiciem się o jego powierzchnię. W październiku 1959r. rosyjska sonda Łuna3 przekazała na Ziemię pierwsze obrazy niewidocznej strony Księżyca. Potem lądujące łagodnie na jego powierzchni sondy dostarczyły dokładniejszych informacji o tym globie. Później miesiącami badały go i fotografowały satelity. W końcu na Księżycu postawił stopę człowiek.
  W latach 1969-1972 podjęto, w ramach amerykańskiego programu Apollo, siedem wypraw, w tym sześć (oprócz Apollo13) udanych. W ich wyniku wylądowało na Księżycu dwunastu ludzi. Pierwsi stanęli na jego powierzchni 20 lipca 1969r. Neil Armstrong i Edwin Aldrin, którzy dotarli tam statkiem Apollo z ladownikiem Eagle (Orzeł) podczas misji Apollo11. Astronauci, którzy byli na Księżycu, zrobili tysiące jego zdjęć, rozmieścili tam przyrządy naukowe, dokonali wielu pomiarów i przywieźli na Ziemię około 400kg próbek skał księżycowych.

  Misje międzyplanetarne
  Zaczęło się od tego, że 2 i 14 grudnia 1962r. amerykańska sonda Mariner2 przeleciała w pobliżu planety Wenus.
  W ciągu niespełna trzydziestu lat sondy kosmiczne przeleciały obok wszystkich planet, z wyjątkiem 134340Plutona, uważanego do 2006r. za planetę.
  Do 24 sierpnia 2006r. Pluton był uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego. Tego dnia astronomowie na Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze odebrali Plutonowi status planety, co oznacza, że w Układzie Słonecznym jest teraz tylko osiem planet. W tym momencie zmierza ku niemu sonda New Horizons i dotrze w 2015r.
  Wprowadzono statki kosmiczne na orbity wokół Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Na pierwszych dwóch z tych planet wylądowały sondy, a na Jowisza opadł specjalnie do tego przygotowany próbnik. Od 1976r. dwie amerykańskie sondy z serii Viking przez wiele lat badały i fotografowały Marsa. Analizy chemiczne gruntu nie wykryły żadnego śladu życia. Dzięki wystrzelonym w 1977r. dwóm amerykańskim sondom z serii Voyager rozporządzamy licznymi zdjęciami i danymi naukowymi o czterech wielkich planetach: Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie oraz o ich pierścieniach i księżycach.
  W latach 1990-1994 amerykańska sonda Magellan, która krążyła po orbicie okołowenusjańskiej, sporządziła za pomocą radaru mapy powierzchni tej planety. W lipcu 1997r. sonda Pathfinder wylądowała na powierzchni Marsa, pobrała próbki ziemi i zrobiła setki zdjęć. Warto dodać, że trzy sondy kosmiczne wylądowały na ciałach nie będących planetami. Sonda Huygens w styczniu 2005r. wylądowała na Tytanie, największym z księżyców Saturna. Sonda NEAR Shoemaker w lutym 2001r. z powodzeniem lądowała na planetoidzie Eros, pomimo tego, że z założenia nie była przeznaczona do lądowania. Pod koniec 2005r. na planetoidzie Itokawa w celu pobrania próbek wylądował japoński próbnik Hayabusa.

  Kosmonauci
  Pierwsi kosmonauci wywodzili się głównie spośród wojskowych pilotów odrzutowców.
  Pierwszym człowiekiem w kosmosie był radziecki kosmonauta Jurij Gagarin. Został wystrzelony w kosmos 12 kwietnia 1961r. Jego historyczny lot statkiem kosmicznym Wostok (jedno okrążenie Ziemi) trwał 108 minut.
  Pierwszym amerykańskim astronautą był Alan Shepard (maj 1961r.).
  Pierwszą kobietą w kosmosie była Walentina Tierieszkowa (czerwiec 1963).  Pierwszym człowiekiem, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną był Aleksiej Leonow (marzec 1965r.).
  Pierwszym człowiekiem na Księżycu i zarazem pierwszym człowiekiem na innym globie był Neil Armstrong (lipiec 1969r.).
  Spośród obywateli innych państw, pierwszym i jedynym dotąd polskim kosmonautą jest Mirosław Hermaszewski. Odbył lot 5 lipca 1978r. Polska była przy tym czwartym państwem po ZSRR, USA i Czechosłowacji, którego obywatel odbył lot kosmiczny.

Mirosław Hermaszewski - strona prywatna
Polak z Sojuza - ciekawy wywiad z M. Hermaszewskim

  Pierwszym chińskim astronautą wystrzelonym w Chinach był Yang Liwei (15 października 2003r.). Wcześniej Chińczycy odbywali podróże na statkach innych państw, a pierwszym Azjatą w kosmosie był Wietnamczyk Phạm Tuân (23 lipca 1980r.).
  Pierwszym astronautą spoza organizacji rządowych była nauczycielka Sharon Christa McAuliffe, która zginęła w katastrofie wahadłowca Challenger 28 stycznia 1986r.
  Pierwszym kosmicznym turystą, czyliczłowiekiem, który zapłacił za lot w Kosmos był biznesmen Dennis Tito. W 2001r. Tito spędził 7 dni, 22 godziny i 4 minuty na orbicie. Za swoją trwającą od 28 kwietnia do 6 maja podróż zapłacił 20 milionów dolarów.

  Międzynarodowe loty kosmiczne
  Do końca lat 70-tych XXw. jedynie USA i ZSRR wysyłały własnych kosmonautów. W 1976r. ZSRR rozpoczął program Interkosmos z pierwszą grupą sześciu kosmonautów z krajów socjalistycznych, kolejna rozpoczęła trening w 1978r. Również w 1978r. Europejska Agencja Kosmiczna ((ang. European Space Agency, ESA) wybrała czterech astronautów do misji Spacelab na pokładzie amerykańskiego promu kosmicznego Space Shuttle. Następnie poszczególne kraje rozpoczęły treningi własnych astronautów: Francja - 1980r (kosmonauci są tam nazywani spationaute), RFN - 1982r., Kanada - 1983r., Japonia - 1985r., Włochy - 1988r. Kilku astronautów zagranicznych zostało zabranych w misje amerykańskich wahadłowców Space Shuttle, a następnie również rosyjskich statków Sojuz. W 1998r. Europejska Agencja Lotów Kosmicznych przejęła europejski trening astronautów, po rozwiązaniu narodowych programów Francji, Niemiec i Włoch.
  Od 2003r. również Chiny są w stanie samodzielnie wysyłać kosmonautów w przestrzeń kosmiczną.
  W 2004r. granicę przestrzeni kosmicznej 100km osiągnął pierwszy prywatny załogowy Statek kosmiczny 1 (ang. Scaled Composites Model 316 SpaceShipOne).

Kosmonauta  Lotnictwo to ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi, pojazdami zdolnymi do samodzielnego lotu w powietrzu.
  W węższym znaczeniu lotnictwo to nazwa gałęzi gospodarki, w tym przemysłu (np. technologie wytwarzania materiałów, systemów czy oprogramowania stosowanego), architektury obiektów przemysłowych (np. lotniska i wielkie kompleksy portów lotniczych), transportu (ruch lotniczy, w tym pasażerski oraz lotnictwo ogólne), handlu (np. dostawy dóbr i usługi pocztowo-kurierskie) oraz usług społecznych (np. samoloty-kliniki okulistyczne) z użyciem statków powietrznych (głównie samolotów).
  W ujęciu wojskowym lotnictwo to element powietrznych sił zbrojnych, zwany wojskami lotniczymi, którego podstawową bronią są różnego rodzaju statki powietrzne.

  Wiele kultur usiłowało stworzyć i ujarzmić przedmioty latające. Najwcześniejszymi z nich były kamienie i włócznie, następnie bardziej skomplikowane jak bumerangi, latawce czy sztuczne ognie. Wczesne legendy opowiadały o ludziach wznoszących się w powietrze - w starożytnej Grecji był to mitologiczny Ikar, w Chinach mówiono o krótkich lotach z wykorzystaniem wielkich latawców.
  Rozpoczęcie współczesnego okresu lotnictwa datuję się na 21 Listopada 1783r. wraz z pierwszym udokumentowanym lotem balonu na gorące powietrze (tzw. montgolfierów) braci Joseph'a Michel'a Montgolfier'a i Jacques'a Étienne'a Montgolfier'a. Praktyczność pierwszych balonów była niewielka, ponieważ ich lot był zależny od kierunku wiatru.

Aviation Corner - wszystko o lotnictwie
Lotnicza Polska
Najbardziej rozbudowany radar ruchu lotniczego  UFO (ang. Unidentified Flying Object, pol. NOL - niezidentyfikowany obiekt latający) to wywodzące się z terminologii wojskowej sił powietrznych USA określenie obiektu latającego nie dającego się zidentyfikować z żadnym znanym z warunków ziemskich obiektem lub zjawiskiem atmosferycznym. W okresie Zimnej Wojny utrwaliło się potoczne znaczenie UFO jako pojazdu cywilizacji pozaziemskiej (latającego spodka). Zidentyfikowane po pewnym czasie obiekty otrzymywały status IFO (ang. Identified Flying Object).

UFO - więcej
Fenomen UFO
UFO InfoDni, tygodnie, lata...» 20 marca - Międzynarodowy Dzień Słońca i Ziemi (ang. Sun-Earth Day)

  Międzynarodowy Dzień Słońca i Ziemi został ustanowiony w 2000r. przez NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) i ESA (ang. European Space Agency, Europejska Agencja Kosmiczna).
  Obchody Dnia Słońca odbywają się głównie w USA, w okolicy równonocy. Agencja NASA prowadzi cykle szkoleń, wykładów, pokazów mających przybliżyć wiedzę o naszej gwieździe, jej wpływie na życie na Ziemi.
  Międzynarodowy dzień Słońca obchodzony jest również w Polsce, która za sprawą naukowców ma zarówno tradycje, jak i osiągnięcia w dziedzinie badań heliofizycznych. Wrocławski Oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN intensywnie uczestniczy w badaniu Słońca w ramach międzynarodowego programu "Koronas". Na pokładzie satelity Koronas-F znajdują się polskie urządzenia: Diogenes i Resik, przeznaczone do badania rozbłysków w koronie słonecznej.
Sun-Earth Day

» 12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki (ang. World Aviation & Cosmonautics Day, World Space Party, Yuri's Night)

  Noc Jurija to międzynarodowe obchody rocznicy pierwszego lotu załogowego w kosmos, który odbył się 12 kwietnia 1961r. Nazwa święta pochodzi od imienia pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina. Jest to także rocznica pierwszego lotu (1981r.) pojazdu kosmicznego wielokrotnego użytku - wahadłowca Columbia w misji STS-1.
  Noc Jurija została stworzona przez Lorettę Hidalgo, George'a Whitesidesa i Trish Garner. Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 2001r.
  Celem Nocy Jurija jest zainteresowanie społeczeństwa eksploracją kosmosu i zainspirowanie nowego pokolenia eksploratorów. Dzień ten jest obchodzony poprzez twórczą ekspresję zainspirowaną kosmosem, a także ogólnoświatowe obchody i wydarzenia edukacyjne. Noc Jurija połączyła globalną społeczność młodych ludzi oddanych kształtowaniu przyszłości eksploracji kosmosu. Globalne obchody są okazją do zaprezentowania elementów kulturalnych, które "czerpały" z kosmosu - muzyki, tańca, mody i sztuki.» 21 maja - Światowy Dzień Kosmosu (ang. World Space Day)

  W 1997r. firma Lockhed Martin Corporation, zajmująca się szeroko pojmowaną eksploatacją przestrzeni kosmicznej, wyszła z inicjatywą ustanowienia Święta Kosmosu. Pomysł ten spodobał się przedstawicielom NASA.
  Ideą święta jest dotarcie do szerokiej liczby odbiorców oraz zachęcenie ich do poznawania i zgłębiania tajemnic Kosmosu. Ostatecznym celem jest propagowanie matematyki, nauki, techniki i kształcenia inżynierów, pielęgnacja entuzjazmu młodych ludzi i inspirowanie ich do kontynuowania pracy. W program zaangażowane są setki tysięcy nauczycieli i miliony studentów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach.
  Światowy Dzień Kosmosu stworzony został również aby upamiętnić wydarzenia związane z odkrywaniem przestrzeni kosmicznej.» 4-10 października - Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej (ang. World Space Week)

  Rezolucją z 6 grudnia 1999r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło ustanowienie Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej. Tydzień miał być obchodzony w dniach 4-10 października, aby uczcić wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości. Daty wytyczające obchody Tygodnia upamiętniają wystrzelenie w kosmos pierwszego sztucznego satelity Sputnik I - 4 października 1957r. oraz wejście w życie Układu o Zasadach Działalności Państw w Dziedzinie Badania i Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej - 10 października 1967r.

Międzynarodowe prawo kosmiczne» 2009 - Międzynarodowy Rok Astronomii (ang. International Year of Astronomy 2009)

  Rok 2009 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Okazją do tego były następujące rocznice i wydarzenia:
  *  400 lat od pierwszego użycia teleskopu do celów astronomicznych przez Galileusza,
  *  90 lat istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej,

  Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union, IAU; fr. Union Astronomique Internationale, UAI) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Od członków wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu. Unia koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVI, odbył się w sierpniu 2006r. w Pradze), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną, np. telegramy o nowych odkryciach. Zorganizowana jest w 37 komisjach specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach.
  Unia posiada wyłączne prawo do nadawania nazw nowo odkrytym ciałom niebieskim oraz nazywania tworów powierzchniowych na nich występujących. Zajmuje się tym Grupa Robocza ds. Nomenklatury Systemu Planetarnego (ang. Working Group for Planetary System Nomenclature).
  Unia powstała w 1919r. w wyniku połączenia różnych międzynarodowych projektów. Polska przystąpiła do Unii w 1922r. Obecnie do organizacji należy około stu polskich astronomów.


  *  40 lat od pierwszego lądowania człowieka na Księżycu (Apollo 11),
  *  najdłuższe zaćmienie Słońca w XXIw.
  Rok Astronomii miał na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństw astronomią oraz nauką w ogóle, wskazanie korzyści, jakie ludzkość odnosi z ich rozwoju, przekazanie najnowszych wyników badań, a także rozwój pokojowych metod współpracy między narodami.
  Pomysł Roku Astronomii wyszedł od Międzynarodowej Unii Astronomicznej, ale formalny wniosek do ONZ zgłosiły Włochy, gdyż tylko kraje członkowskie są do tego uprawnione. W 2005r. UNESCO zarekomendowało Zgromadzeniu Ogólnemu przyjęcie uchwały o Roku Astronomii. Rezolucja została przyjęta 19 grudnia 2007r. Na koordynatora obchodów wyznaczono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury. UNESCO podejmowało działania we współpracy z innymi ciałami należącymi do systemu Narodów Zjednoczonych, Międzynarodową Unią Astronomiczną, Europejskim Obserwatorium Południowym oraz z towarzystwami astronomicznymi działającymi na całym świecie. Powołany został międzynarodowy komitet organizacyjny roku oraz narodowe komitety w wielu krajach, w tym w Polsce. Działania podejmowane w ciągu Roku finansowane były z dobrowolnych wkładów, w tym z sektora prywatnego
  Ogólnoświatowe projekty Międzynarodowego Roku Astronomii 2009:
  *  24 godzinna astronomia - pokazy astronomiczne trwające łącznie przez 4 dni;
  *  Galileoskop - bardzo tani teleskop dostępny dla każdego;
  *  Kosmiczny dziennik - blogi prowadzone przez znanych astronomów;
  *  Portal do Wszechświata - witryna ze zdjęciami, materiałami wideo, odnośnikami do dalszych materiałów;
  *  Ona jest astronomem - projekt skierowany do kobiet;
  *  Świadomość Wszechświata - pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los;
  *  cykl szkoleń dla nauczycieli;
  *  cykl wystaw najpiękniejszych zdjęć kosmosu;
  *  Świadomość ciemnego nieba - koordynacja inicjatyw związanych z ochroną naturalnego ciemnego nieba przed zbędnym zanieczyszczeniem sztucznym światłem;
  *  Astronomia i światowe dziedzictwo - ochrona obszarów, budowli związanych z astronomią i stanowiących element dziedzictwa kulturalnego ludzkości.

Międzynarodowy Rok Astronomii
International Year of Astronomy» 7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Day, ONZ)

  W 1996r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 7 grudnia Międzynarodowym Dniem Lotnictwa Cywilnego i wezwało rządy, a także narodowe, regionalne, międzynarodowe i międzyrządowe organizacje do podjęcia odpowiednich kroków w celu zorganizowania obchodów tego Dnia. Z wnioskiem o ustanowienie Dnia wystąpiły w 1992r. władze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, wyspecjalizowanej agendy NZ. Inicjatywa ICAO miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na osiągnięcia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Pierwsze obchody Dnia odbyły się 7 grudnia 1994r., tj. w 50-tą rocznicę podpisania Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która powołała do życia ICAO.
  Celem dorocznych obchodów tego Dnia jest rozpowszechnienie w świecie świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw, promowanie bezpieczeństwa, regularności i efektywności międzynarodowego transportu lotniczego.
  Dzień ten co roku przebiega pod innym hasłem:
1994 - 50-ta rocznica podpisania Konwencji Chicagowskiej (ang. 50th Anniversary of the Signing of the Chigago Convention)
1995 - Samolot w naszym życiu (ang. The Aeroplane in Our Lives)
1996 - Korzystanie z satelit czyni lotnictwo cywilne bardziej bezpiecznym (ang. Using Satellites to Make Civil Aviation Safer)
1997 - Wzmocnienie bezpieczeństwa lotów dzięki globalnej współpracy (ang. Enhancing Flight Safety through Global Cooperation)
1998 - Latać bezpiecznie w XXI wieku (ang. Flying Safely into the 21st Century)
1999 - Promocja globalnej przyjaźni i zrozumienia (ang. Promoting Global Frienship and Understanding)
2000 - Realizacja SARP ICAO - kluczem do bezpiecznego i efektywnego lotnictwa (ang. Implementing ICAO SARPs - the Key to Aviation Safety and Efficiency)
2001 - Loty międzynarodowe - dialogiem między narodami (ang. Flight Between Nations - Dialogue Between Peoples)
2002 - Sto lat kontrolowanego i trwałego rozwoju lotnictwa (ang. One Hundred Years of Powered, Controlled and Sustained Flight)
2003 - 60 lat... wyznaczanie standardów w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ang. For 60 Years... Setting the Standards for International Civil Aviation)
2004 - Współpraca międzynarodowa: wyzwania światowego lotnictwa i ich rozwiązania (ang. International Cooperation: Solutions to Global Aviation Challenges)
2005 - Ekologiczny lot - maksymalizacja zgodności bezpiecznego i uporządkowanego rozwoju lotnictwa cywilnego i jakości środowiska naturalnego (ang. The Greening of Flight - maximizing compatiblity between safe and orderly development of civil aviation and the quality of the environment)
2006 - Bezpieczeństwo i ochrona - pierwsze i zawsze priorytetem (ang. Safety and security - first and always the top priority)
2007 - Transport powietrzny - kierunkiem zrównoważonego, społecznego i kulturalnego rozwoju gospodarczego (ang. Global Air Transport - a driver of sustainable economic, social and cultural development)
2008 - Jutrzejsze lotnictwo - światem możliwości dla wykwalifikowanego personelu lotniczego (ang. Tomorrow's Aviation - a world of opportunity for skilled aviation personnel)
2009 - 65 lat globalnej społeczności lotnictwa (ang. 65 years of empowering the global community through aviation)
2010 - (ang. )

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO) została powołana w 1944r. na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Na jej siedzibę wybrano Montreal. Faktyczną działalność rozpoczęła w kwietniu 1947r. jako wyspecjalizowana agenda ONZ. Polska należy do ICAO od jej powstania.
  Do zadań ICAO należy nadzór nad przestrzeganiem przez kraje członkowskie międzynarodowych norm i przepisów regulujących cywilny ruch lotniczy. Ponadto opracowuje nowe standardy i normy dla lotnictwa, wspiera wprowadzanie nowej techniki i technologii w lotnictwie cywilnym, opracowuje międzynarodowe zasady współpracy z tzw. służbami naziemnymi.

International Civil Aviation Day» 28 sierpnia - Święto Lotnictwa Polskiego

  Święto Lotnictwa Polskiego ustanowione zostało w 1993r. na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.
  Święto obchodzone jest 28 sierpnia na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge (ang. Challenge International des Avions de Tourisme) w 1932r. w Berlinie. Podczas tych zawodów Polacy lecący RWD-6 zdobyli pierwsze miejsce.
  Dzień 28 sierpnia był już świętem przed 1939r., natomiast do 1931r. Dzień Lotnictwa Polskiego obchodzono 5 listopada, w rocznicę pierwszego wylotu polskiego samolotu wojskowego w 1918r. z załogą poruczników: Stefanem Bastyrą i Januszem de Beaurain.
  W 1945r. Dzień Lotnictwa obchodzono po raz pierwszy 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
  W okresie PRL-u (1945-1989) święto, nazywane wówczas Dniem Lotnika, obchodzono w dwóch terminach. Władze kilkakrotnie zmieniały datę uroczystości z 1 września na 23 sierpnia, w rocznicę pierwszych walk myśliwców z 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944r.» 2 lipca - Światowy Dzień UFO (ang. World UFO Day)

  Światowy Dzień UFO jest dniem, mającym zachęcać uczestników obchodów do gromadzenia danych i dopisywania ich do listy obserwowanych na niebie niezidentyfikowanych obiektów latających. Dzień po raz pierwszy obchodzony był w 2001r. Początkowo obchody związane z UFO odbywały się pod dwiema różmi datami: 2 lipca i 24 czerwca. Światowa Organizacja Dnia UFO (ang. World UFO Day Organization) zadeklarowała jednak dzień 2 lipca jako oficjalny Światowy Dzień UFO.
  2 lipca 1947r. w Roswell miało dojść do katastrofy, podczas której miał spaść statek kosmiczny przypominający swoim kształtem spodek. Sprawa ta do dzisiaj budzi wiele kontrowersji, jest tematem wielu dyskusji, jak i obiektem pośmiewisk oraz drwin. Jest wielu przeciwników teorii sugerującej, iż pamiętnego dnia spadł statek UFO.

Tajne transmisje NASA» 21 marca - Międzynarodowy Dzień Astrologii (ang. International Astrology Day)

  Astrologia (gr. ástron - gwiazda, lógos - mowa, słowo) to nauka badająca położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie, a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi.
  Międzynarodowy Dzień Astrologii ustanowiony został w 1993r. przez amerykańską organizację zrzeszającą astrologów z całego świata (ang. Association for Astrological Networking, AFAN). Święto obchodzone jest w dniu równonocy wiosennej, zazwyczaj 20 lub 21 marca, kiedy Słońce wchodzi do znaku Barana. W wielu krajach odbywają się w ten dzień spotkania i wykłady na temat astrologii.(Źródła: Wikipedia, Ośrodek Informacji ONZ w W-wie, URANOS)Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło