FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Muzyka, taniec


Muzyka, taniec


"Music is the Key"
Sarah Connor & Naturally 7


Muzyka to pożywka, dzięki której
duch żyje, myśli i tworzy.
(Ludwig van Beethoven)


Muzyka

  Muzyka (gr. mousike) to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o odpowiednio dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi.
  Muzyka jest jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Celem muzyki jest oddziaływanie na świadomość słuchacza. Jest zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależnym od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń, społecznych kryteriów wartości, aktualnego nastroju i wielu innych czynników. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych.
  Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym - pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.

  W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, elementami dzieła muzycznego są: melodyka, rytmika, harmonika, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka, a w muzyce współczesnej także akustyka.

  Muzykę można klasyfikować na wiele sposobów, np.:
- forma przekazu:
  *  muzyka rozrywkowa - przekazywana poprzez środki masowego przekazu,
  *  muzyka ludowa - przekazywana poprzez naśladownictwo,
  *  muzyka profesjonalna - przekazywana poprzez notację muzyczną;
- środki wykonawcze:
  *  muzyka wokalna,
  *  muzyka instrumentalna,
  *  muzyka wokalno-instrumentalna;
- ilość wykonawców:
  *  muzyka solowa,
  *  muzyka kameralna,
  *  muzyka koncertowa (estradowa) - muzyka symfoniczna, muzyka chóralna;
- przeznaczenie:
  *  muzyka funkcjonalna,
  *  muzyka autonomiczna,
  *  muzyka sceniczna - opera, balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa;
- cechy formalne i genetyczne:
  *  muzyka poważna,
  *  muzyka rozrywkowa.

  Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o muzyce: antycznej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej, klasycznej, romantycznej, współczesnej.  Od 1975r. 1 października obchodzony jest Światowy Dzień Muzyki (ang. World Music Day). Święto powstało z inicjatywy Yehudi Menuhina - amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i wiolonczeli oraz dyrygenta, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki (ang. International Music Council, fr. Conseil International de la Musique, IMC/CIM), działającej przy UNESCO. Celem obchodów jest: pokazanie, jaka muzyka jest wyjątkowa i jakie dobro w sobie kryje, oraz promowanie muzyków.
  Głównym celem święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworzą piękno tej sztuki.

  Jednak znacznie bardziej zauważalne i celebrowane jest przypadające na dzień 21 czerwca Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique, ang. World Music Day)

  Święto powstało w 1981r. z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Dzień 21 czerwca został wybrany, gdyż jest to pierwszy dzień lata oraz czas przesilenia letniego - najkrótsza noc w roku. Impreza miała swoją premierę nad Sekwaną 21 czerwca 1982r. Wówczas to, w nagłośnionym medialnie wystąpieniu, ówczesny minister kultury Francji - Jack Lang zaprosił wszystkich Francuzów do wyjścia z muzyką w przestrzeń publiczną.
  Od tamtego czasu ta masowa manifestacja na cześć muzyki odnotowała rosnący sukces. Święto, organizowane początkowo tylko we Francji, stało się dziś znaczącym, europejskim wydarzeniem artystycznym. Każdego roku instytucje muzyczne - filharmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły muzyczne, kluby muzyczne, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie, jak również prywatne osoby na całym świecie organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty.
  Oryginalna nazwa w języku francuskim: Fête de la Musique jest grą słów, homofonem wyrażenia: Faites de la musique! - Róbcie muzykę!. Hasło stało się przewodnim zawołaniem do uczestnictwa w imprezie.
  Święto Muzyki ma na celu promocję muzyki w dwojaki sposób. Zgodnie ze swoim oryginalnym hasłem (Róbcie muzykę!), zachęca muzyków do spontanicznego wyrażenia się na ulicach miast i w miejscach publicznych, zaś dzięki organizowanym licznym darmowym koncertom i spontanicznym występom amatorów jak i profesjonalistów, daje szerokiej publiczności dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu (muzyka poważna, jazz, rock, poezja śpiewana, chór, muzyka elektroniczna, etno itd.). Muzyka jest tu motywem uniwersalnym, łączącym ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, religii i statusie społecznym.
  Wydarzenie to różni się w zasadniczy sposób od innych imprez kulturalno-muzycznych (koncertów, festiwali itp.). Jest ona bowiem otwartym zaproszeniem wszystkich osób uprawiających muzykę w danej społeczności do wspólnego uczestnictwa i tworzenia obrazu Święta. Skierowana jest zarówno do amatorów, jak i tych zajmujących się muzyką zawodowo. Nawołuje do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. Publiczności daje natomiast okazję do nieodpłatnego i swobodnego obcowania z różnorodnymi stylami muzycznymi występującymi wśród danej społeczności. Siłą Święta Muzyki jest to, że nie ma ona jednego epicentrum, ale powstaje w wielu miejscach (tzw. punkty muzyczne) na zasadzie ruchu społecznego i współpracy obywateli (muzyków, publiczności i koordynatorów), z których każdy dokłada swoją "cegiełkę", powodując efekt synergii (współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań). Z drugiej strony, nie tworzy nowego ośrodka kultury czy instytucji, ale jednoczy wszystkie, istniejące w danej społeczności ośrodki muzyki, w danym czasie i miejscu, na rzecz wspólnego celu. To wszystko czyni Święto Muzyki wielkim ruchem społecznym danej społeczności niejako "dla siebie".
  Idee Święta Muzyki określa Międzynarodowa Karta Zasad:
1. Święto odbywa się cyklicznie, na całym świecie, 21 czerwca każdego roku, w dniu przesilenia letniego.
2. Święto nie jest festiwalem ("Muzyka wszędzie, koncert nigdzie!"), lecz celebrowaniem muzyki "na żywo" w celu ukazania jej siły, różnorodności i bogactwa poprzez uwzględnienie wszystkich rodzajów i nurtów muzycznych. Publiczność, występująca tu w charakterze przechodnia, ma często możliwość posłuchania i odkrycia muzyki, której nigdy normalnie by nie doświadczyła. Każdy kto ma ochotę być częścią przedsięwzięcia, może uczestniczyć aktywnie (jako muzyk lub koordynator) lub biernie.
3. Święto jest wezwaniem do spontanicznego i nieodpłatnego uczestnictwa, zaadresowanym do osób indywidualnych jak i wszelkich instytucji (stowarzyszenia, szkoły, kościoły, kluby, teatry, domy kultury, ogniska itp.) w celu umożliwienia im wolnego wyrażenia się publicznie.
4. Wszystkie koncerty są bezpłatne dla publiczności.
5. Święto z założenia jest impreza plenerową, która odbywa się w każdym możliwym miejscu danego miasta (ulice, deptaki, parki, korytarze, podwórza, bramy itp.), lecz nie wyklucza również miejsc zamkniętych (niesprzyjająca pogoda, cisza nocna itp.), jeśli respektują one zasadę wolnego i nieograniczonego wstępu. Święto jest też okazją do otwarcia dla muzyki miejsc, w których z reguły nie jest wykonywana "na żywo" (np. muzea, szpitale, więzienia, urzędy).
6. Święto jest dniem wyjątkowym zarówno dla muzyków, jak i publiczności. W zamierzeniu jest ruchem społecznym, który za pomocą koordynatorów-wolontariuszy ma promować praktykę muzyczną; muzykę na żywo. Wszystko odbywa się na zasadzie niekomercyjnej, tj. bez sponsora komercyjnego, a organizatorzy i koordynatorzy działają społecznie. Niezbędne koszty ogólne pokrywane są przez lokalne organy władzy państwowej lub samorządowej, przedstawicielstwa innych krajów (np. ambasady) lub organizacje i instytucje niekomercyjne (stowarzyszenia, fundacje, domy kultury itp.).
7. Organizatorzy zobowiązani są respektować powyższe zasady w celu zostania uwzględnionym w oficjalnym programie Międzynarodowego Święta Muzyki. Data zgłaszania uczestnictwa przez miasto mija 19.05 danego roku.
  Historia imprezy na świecie pokazuje, że Święto ma silną moc wzmacniającą więzi międzyludzkie poprzez wspólne w nim uczestnictwo osób o różnym wieku, statusie społecznym, pochodzeniu. Pozwala również środowiskom osób niepełnosprawnych, niewidomych lub upośledzonych na pełniejszą integrację z resztą społeczeństwa. Dzięki temu impreza cieszy się ogromną popularnością i ma pozytywny wizerunek wszędzie tam, gdzie się odbywa.
  Święto od swej pierwszej edycji odbywa się cyklicznie, co roku, zawsze 21 Czerwca. Od 1985r., po objęciu swoim zasięgiem całej powierzchni Francji, idea rozprzestrzeniła się poza granice kraju i stała się w 1995r. Międzynarodowym Świętem Muzyki, obecnym dziś na 5 kontynentach, w ponad 100 krajach i wieluset miastach świata. Święto Muzyki stało się pierwszym wydarzeniem muzycznym o zasięgu światowym.
  W Polsce próby adaptacji idei Święta Muzyki miały miejsce, lecz z różnych powodów nie rozwinęły się one do oczekiwanych rozmiarów i nigdy nie stały powszechnym ruchem społecznym. Niemniej imprezy muzyczne z tej okazji odbywają się m.in. w Warszawie, Toruniu, Wolsztynie (woj. wielkopolskie).


  21 czerwca obchodzony jest również Dzień Muzyki Europejskiej (ang. European Music Day), odbywający się w Grecji.

  15 maja obchodzi się w Polsce Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, jednak jest ono niezbyt popularne wśród szerokiej masy społeczeństwa.


Warto zajrzeć:

Miasto Muzyki
Muzyka.pl
Emuzyka.pl

Muzyka na Onet.pl
Muzyka na WP.pl
Muzyka na Interia.pl

RMF FM
Radio Zet
Polskie Radio

O tańcu nie da się pisać,
(...) taniec trzeba tańczyć.
"Czarownica z Portobello", Paulo Coelho


Taniec

  *  zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką;
  *  forma elementów ruchowych nosząca określoną nazwę (np. walc);
  *  przejaw kultury związany z określonym środowiskiem i określoną funkcją (taniec towarzyski, taniec ludowy);
  *  utwór muzyczny skomponowany zasadniczo lub choćby tylko formalnie w celu wykonania tańca;
  *  poruszanie się w rytm muzyki, zazwyczaj parami lub w grupie albo w pojedynkę.

  Każdy ma dość jasne wyobrażenie o tym, czym jest taniec, potrafi jeśli nawet nie opisać, to przynajmniej go rozpoznać i prawdopodobnie sam kiedyś tańczył. Od kiedy socjologia podzieliła czynności ludzkie na przyrodzone i kulturalne, taniec zaliczono do czynności kulturalnych. Najprostszy podział, jakiego można dokonać, to wyodrębnienie trzech odmiennych sfer działalności ludzkiej, w których się rozwinął: religia, rozrywka i sztuka. W każdej z nich pełni inne funkcje. Nie jest to podział ani precyzyjny, ani wyczerpujący. Taniec może być także formą terapii (choreoterapia), zaś dla niektórych ludzi jest po prostu pracą. Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu jak: łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne i gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany do ćwiczeń rekreacyjnych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. W wyniku ruchu ciała w tempie zgodnym z muzyką można wyrazić swoje uczucia, a z samego ruchu czerpać dużą przyjemność.
  Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem tańca jest rytm. Taniec można też nazwać formą komunikacji niewerbalnej. W tym sensie ktoś powiedział (o tańcu religijnym), że: "Taniec jest modlitwą nóg.".
  Historia tańca jest tak samo długa jak historia ludzkości. Taniec jest jedną z najstarszych sztuk pięknych. Był obecny we wszystkich epokach i kulturach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie tańca. Zawdzięcza on swe powstanie po części wierzeniom religijnym. Ludzie tańczyli po to by sprowadzić deszcz w czasie suszy (tzw. taniec deszczu), czy też spowodować wzrost urodzaju i zapewnić pomyślność łowów. Wojownicy tańczyli, żeby wzbudzić w sobie odwagę przed walką.
  Można się tylko domyślać, jak wyglądały najstarsze tańce. Taniec nie pozostawia namacalnych śladów. W kulturze europejskiej najwcześniejsze wiadomości na ten temat pochodzą od Homera, który w Iliadzie opisuje grecką choreę. Starszy jeszcze opis tańca, jaki dotrwał do naszych czasów, pochodzi ze Starego Testamentu i odnosi się on do króla Dawida tańczącego przed Arką Przymierza.

  Międzynarodowy Dzień Tańca (ang. International Dance Day, World Dance Day) został ustanowiony w 1982r. przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO).
  29 kwietnia wybrano na pamiątkę wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georges'a Noverre'a - była to data jego chrztu.
  Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny wybitny artysta związany z tą sztuką przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. W ubiegłych latach autorką orędzia była amerykańska tancerka i specjalistka w zakresie antropologii tańca Katherine Dunham. Orędzia pisali także m.in. Maurice Béjart, Mahmound Reda, Kazuo Ohno i Robert Joffrey.

Warto zajrzeć:

Polskie Towarzystwo Taneczne
Taneczna TV
Taniec - portal taneczny
Wolna strefa - portal taneczny
Dance Flowing - portal taneczny
Wszystko o tańcu
Serwis taneczny(Źródło: Wikipedia)


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło