FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Kultura fizyczna


Kultura fizyczna


  Kultura fizyczna to ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.
  Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej:
  * wychowanie fizyczne,
  * sport,
  * rekreacja ruchowa,
  * rehabilitacja ruchowa,
  * turystyka.
  Czynniki uczestnictwa w kulturze fizycznej:
  * stymulacja (funkcja rozwojowa),
  * adaptacja (funkcja przystosowawcza),
  * kompensacja (funkcja wyrównawcza),
  * korektywa (funkcja naprawcza).
  Wartości ciała w kulturze fizycznej: zdrowotne, utylitarne, estetyczne, hedonistyczne, agonistyczne.
  W Polsce pojęcia i zadania związane z kulturą fizyczną są regulowane Ustawą o kulturze fizycznej, a program kultury fizycznej realizowany jest w szczególności poprzez zajęcia wychowania fizycznego w szkołach powszechnych.

  Wychowanie fizyczne to zamierzona i świadoma działalność ukierunkowana na wytwarzanie właściwego zespołu postaw i nastawień, związane z nim przekazywanie wiadomości, a także zahartowanie na bodźce środowiskowe oraz zdobycie umiejętności i sprawności, które łącznie wyznaczają zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej (cielesnej) postaci.
  Celem wychowania fizycznego jest:
  * kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
  * rozwijanie sprawności fizycznej,
  * podnoszenie odporności i zdrowia organizmu,
  * wyrabianie nawyków czynnej rekreacji.
  Treści wychowania fizycznego zawierają się w trzech kręgach:
  1. Krąg najwęższy obejmuje wychowanie fizyczne jako przedmiot nauczania. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie bez względu na sprawność fizyczną czy tez uzdolnienia ruchowe. Lekcje WF mają swoje poznawcze, kształcące i wychowawcze cele. Służą do nauczania (poznania) ćwiczeń gimnastycznych, gier sportowych (piłka siatkowa, ręczna, koszykówka, nożna), gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym oraz ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych.
  2. Krąg pośredni obejmuje zajęcia i prace mające na celu zabiegi zdrowotno - wychowawcze, realizowane przez szerokie grono nauczycieli, wspieranych przez szkolną służbę zdrowia. W tym kręgu znajdują się takie zajęcia jak: ćwiczenia śródlekcyjne, przerwy międzylekcyjne, czuwanie nad prawidłowa postawą uczniów na wszystkich lekcjach, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, postaciami sławnych sportowców, ideą olimpijską.
  3. Krąg najszerszy obejmuje zajęcia realizowane na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W tym kręgu znajduje się działalność SKS i szkolnych oraz międzyszkolnych klubów sportowych zrzeszających uczniów uzdolnionych sportowo, uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego.

  Sport to rozmaite formy aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa. Od "zwykłej rekreacji" ma go różnić przestrzeganie szeregu reguł obowiązujących w danej dyscyplinie.
  Według mniej popularnej, ale bardziej wewnętrznie spójnej definicji, sport to każda forma aktywności fizycznej i umysłowej podejmowanej w celu rywalizacji zbiorowej lub indywidualnej, w różnych grach i dyscyplinach, ale też "z samym sobą", np. w alpinizmie czy sportach ekstremalnych.
  W ramach rekreacji, rozumianej tu jako odrębne pojęcie, brak jest elementu rywalizacji. Różne realizowane w jej ramach czynności, poza pracą, czy nauką, są wykonywane w miejscu zamieszkania, czy pobytu, co różni ją z kolei od turystyki - podróży w celu poznawania świata i ludzi.
  Innymi słowy wyjazd za miasto na rowerze będzie miał charakter sportowy, gdy celem rowerzysty będzie np. dojechanie najszybciej z grupy, szybciej niż "wczoraj" do danego miejsca czy pokonanie dłuższego dystansu. O charakterze rekreacyjnym wyjazdu będzie świadczyło potraktowanie roweru jako przyjemnego środka transportu, a poświęcanie uwagi zajęciom w miejscu docelowym np. na "majówce". Przy wyjeździe turystycznym najbardziej istotna będzie możliwość podziwiania okolicy, ale przede wszystkim zmiany planu wycieczki (trasy, harmonogramu) z uwagi na ciekawe miejsca, spotkanych ludzi czy obiekty warte zwiedzenia.
  W niektórych ujęciach sport to również kultura fizyczna, dbanie o własne ciało, podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny.

  Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo - odnowić, ożywić) to forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki. Przyczynia się ona do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Rekreacja z założenia jest aktywnością dobrowolną. Jej formy wynikają głównie z typu zainteresowań i miejsca pobytu człowieka.
  Specyficzną formą jest rekreacja ruchowa określana czasem jako sport rekreacyjny. Jest ona formą czynnego odpoczynku i rozrywką dopóki nie będzie miała charakteru rywalizacji - wtedy stanie się już sportem amatorskim.
  Cechy rekreacji można także zauważyć w niektórych formach aktywności turystycznej, nauce dla przyjemności, uprawianiu sztuki a nawet gotowaniu.
  Rola rekreacji we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym, chorobom cywilizacyjnym, skracaniem czasu pracy i podnoszeniem poziomu życia.
  Organizacja rekreacji ma we współczesnych państwach charakter indywidualny. Skala zjawiska jest efektem zarówno świadomości poszczególnych osób, działalności organizacji i stowarzyszeń organizujących zajęcia, zamożnoścą społeczeństw, ale także ilością czasu wolnego - czasu pracy i dni wolnych.
  W Polsce organizacją rekreacji zajmują się m.in.: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), Ludowe Zespoły Sportowe (LZS), Akademicki Związek Sportowy (AZS), Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSDW), Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (PTTK), zrzeszenia i kluby sportowe oraz organizacje młodzieżowe. Organizacją o zasięgu światowym jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekreacji (ang. International Recreation Association, IRA), powstałe w 1956r., do którego należą z polskiej strony przedstawiciele TKKF.  Sport rekreacyjny, masowy stanowi formę czynnego wypoczynku z zachowaniem współzawodnictwa jako czynnika motywującego.
  Jego zadaniem jest m.in. odprężenie po pracy, regeneracja sił, utrzymanie sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia. Powoduje m.in. wzrost tolerancji wysiłku fizycznego oraz zwiększenie siły mięśniowej stabilizującej stawy. Jest jednym z czynników przyczyniających się do zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
  Zalecany jest m.in. przy profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób układu krążenia i narządu ruchu. Jako rodzaj rehabilitacji można wymienić sport niepełnosprawnych. Znaczenie ma także sport dzieci i młodzieży, który stanowi element wychowania oraz zapobiega chorobom.
  Do dyscyplin sportu rekreacyjnego można zaliczyć m.in.:
  * gimnastykę rekreacyjną (m.in. różne formy gimnastyczno-taneczne, gimnastyka aerobowa);
  * pływanie (m.in. nurkowanie rekreacyjne);
  * bieg i chód kondycyjny;
  * sporty indywidualne i zespołowe (m.in. tenis, tenis stołowy, softball, korfball, ringo, frisbee, badminton, golf, kręgle, unihokej, wspinaczka sportowa);
  * zespołowe gry sportowe (m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna);
  * sporty wodne (m.in. żeglarstwo, sporty motorowodne, kajakarstwo, surfing, windsurfing)
  * sporty zimowe (m.in. narciarstwo zjazdowe i biegowe, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, curling);
  * lekkoatletykę (biegi, skoki, rzuty);
  * sporty walki (judo, jujutsu, karate, taekwondo, aikido, kendo);
  * formy sportu kobiecego (aerobik, aqua-aerobic, callanetics, fitness, joga, taijiquan);
  * jazdę konną;
  * gry terenowe i wieloboje.  Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk, a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny.
  Rehabilitacja ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeuta - stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.
  Polska Szkoła Rehabilitacji zaproponowała tzw. model rehabilitacji, którego twórcami są m.in. Marian Weiss i Aleksander Hulek, na który składa się:
  * powszechność - każdy ma prawo do rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania;
  * wczesność - rehabilitacja powinna być rozpoczęta jak najwcześniej;
  * kompleksowość - działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii i technik;
  * ciągłość - rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do końca.

  Turystyka to zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. W XVIIw. mianem tourist określano uczestników podróży po kontynencie europejskim (tzw. grand tour) podejmowanych przez arystokratyczną młodzież angielską, która po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdżała m.in. do Francji i Włoch w celu kontynuacji nauki.
  Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.Kalendarz

21 czerwca - Międzynarodowy Dzień Deskorolki (ang. Skateboarding)
22 czerwca - Dzień Kultury Fizycznej (pl)
28 lipca - Dzień Kultu Masy Mięśniowej (pl)Warto przeczytać:

Kultura fizyczna antycznej Grecji
Wychowanie fizyczne w świetle literatury -
   rys historyczny
Sport - dyscypliny sportowe
Sport w służbie idei
Aktywność fizyczna
Sprawność fizyczna
Turystyka - więcej(Źródła: Wikipedia, Wykłady.org)


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło