Ostatnie artykuły
  kaczka faszerowana
Pierogi z projektu ;...
"Polsko poniesiemy C...
"Szlachecka dusza"
Ryba w sosie greckim.
 
     
 
 
     
  Nawigacja  
  Artykuły   Dokumenty   STATUT  
     
 
     
  STATUT  
 
STATUT
STOWARZYSZENIA "Q PRZYSZŁOŚCI"
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. STOWARZYSZENIE "Q PRZYSZŁOŚCI" zwane dalej “Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Wałdowo Szlacheckie w gminie Grudziądz.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 9

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców następujących wsi: Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór, Ruda.

§ 10

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór, Ruda,
2) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;
2) prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego;
3) prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
4) prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego;
5) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
6) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
7) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
8) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
9) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;
11) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu;
12) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
13) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
17) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
18) ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
19) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
20) prowadzenie schronisk turystycznych i campingów;
21) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
22) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
23) organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
24) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
25) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
26) organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
27) promowanie produktów lokalnych;
28) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
29) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
30) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§ 12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 2 i § 3 niniejszego statutu.ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 2) i 3).

§ 18

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt 3).

§19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko na najbliższym walnym zebraniu członków.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 25

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§ 28

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 5 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 29

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi";
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i innego członka zarządu.ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosy, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104
z późniejszymi zmianami).


Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 23.06.2010 r.

Przewodniczący zebrania
Protokolant