2005/2006 - NR 4 (dodatek)


RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA SZKOŁY
24 maja 2006 r.Tekst Przyrzeczenia Uczniów "Orszy"
"Mam szczerą wolę całym życiem, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując daną mi wiedzę, umiejętności i możliwości dążyć do osiągnięcia najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja.
Pragnę służyć Polsce, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom.
Chcę godnie reprezentować dobre imię swojej Szkoły. Chcę działać zgodnie z Kodeksem Uczniów "Orszy". Pragnę, by był On zawsze wskazówką mego postępowania, by decydował o zgodności moich myśli, słów i uczynków."

Kodeks Uczniów "Orszy"
Uczeń "Orszy":
- spełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły;
- szanuje godność i wolność drugiego człowieka;
- zna i szanuje tradycje, kultywuje wartości;
- nigdy nie kłamie, zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa,
- jest punktualny;
- jest pożyteczny, jego praca służy zawsze jemu samemu lub społeczności, w której żyje;
- każdemu służy pomocą, opieką, wsparciem, pocieszeniem;
- postępuje po rycersku - jest dzielny, walczy z przejawami brutalności, nietolerancją,
- jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się odpowiednio zachować w każdej sytuacji,
- dba o swój wygląd;
- kocha przyrodę, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji;
- jest posłuszny rodzicom, wierny rodzinnej tradycji;
- jest zawsze pogodny, panuje nad swoimi emocjami;
- jest czysty w myśli, mowie i uczynkach;
- stara się być coraz lepszy.


WAŁDOWO SZLACHECKIE

Wałdowo Szlacheckie to wieś leżąca około 8 km na południe od Grudziądza. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1423 r. Początkowo Wałdowo Szlacheckie wchodziło w skład okręgu wójtostwa lipieńskiego. W XV w. w wiosce pracowały dwa młyny, jeden większy o dwóch kołach i drugi mniejszy o jednym kole. Młyny wałdowskie po 1466 r. były nadawane przez królów polskich przedstawicielom pomorskich rodzin szlacheckich. Na początku XVI w. część Wałdowa wraz z młynem została przekazana kapitule chełmińskiej, od której młyn dzierżawiony był przez rodziny szlacheckie Gorzuchowskich i Boguszów. W tym samym czasie drugi młyn wraz z 7,5 włókowym działem szlacheckim był już własnością prywatną. Po konfiskacie dóbr kościelnych przez władze pruskie całość znalazła się w rękach prywatnych. Według danych z 1885 r. osiedle młyńskie nad strugą Młynówką liczyło 42 ha, 1 dom i 8 mieszkańców, zaś wioskę Wałdowo Szlacheckie (Adelig Waldau) o powierzchni 407 ha zamieszkiwało 460 osób. Stało w niej 37 domów mieszkalnych, szkoła ewangelicka, dwie karczmy oraz przystanek przy linii kolejowej Chełmża - Kornatowo - Grudziądz, wybudowanej w 1882 r. Majątek ziemski w Wałdowie Szlacheckim został dwa lata później, jako jeden z pierwszych w zaborze pruskim, objęty próbą kolonizacji polskiej, co było odpowiedzią na działalność Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. Podczas parcelacji majątku w 1887 r. zgłosiło się blisko 200 Polaków chcących kupić lub wynająć część ziemi.
Obecnie Wałdowo Szlacheckie liczy około 600 mieszkańców. Mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem i ogrodnictwem lub pracują w miejscowych zakładach: dwóch odlewniach żeliwa, zakładzie stolarskim, czterech zakładach mechaniki pojazdowej. Część mieszkańców pracuje w sąsiedniej wsi Biały Bór lub w pobliskim Grudziądzu.


HISTORIA SZKOŁY

Po II wojnie światowej edukacja we wsi rozpoczęła się 15 kwietnia 1945 r. W tym dniu została wznowiona w przedwojennym budynku działalność szkoły podstawowej. W pierwszym roku uczęszczało do niej 105 dzieci, które uczyły się w klasach od I do IV. Naukę początkowo prowadził jeden nauczyciel. W pierwszych latach nauka w szkole odbywała się w 5 lub 6 oddziałach, w zależności od naboru, dalszą naukę na poziomie podstawowym dzieci kontynuowały w szkołach zbiorczych w pobliskiej Rudzie lub w Grudziądzu. W roku szkolnym 1956/57 została uruchomiona klasa VI, do której uczęszczały dzieci z Wałdowa Szlacheckiego oraz z sąsiedniej wsi Biały Bór, w roku następnym uruchomiona została klasa VII, zaś w roku szkolnym 1966/67 - klasa VIII.
W lutym 1958 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku szkoły dla potrzeb Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru. W kosztach budowy partycypowali zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, poprzez składki w Szkolnym oraz Rodzicielskim Kole Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Nową szkołę oddano do użytku w dniu 22 lipca 1959 r. Szkoła ta funkcjonuje do dziś.


NADANIE SZKOLE IMIENIA I WRĘCZENIE SZTANDARU -
KALENDARIUM


W kwietniu 2000r. odbyła się szkolna inscenizacja pn. "Krzyż Katyński". Zaproszeni goście z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Grudziądzu, współpracującego ze Szkołą, zaproponowali pomoc w nawiązaniu kontaktu z Fundacją Teresy i Zdzisława Knobel.
Od września 2000r. rozpoczęło się "poszukiwanie" Patrona Szkoły. W trakcie rozmów i dyskusji Rada Pedagogiczna zdecydowała, iż Patronem Szkoły będzie osoba wywodząca się z Szarych Szeregów - harcerskiej organizacji z czasów II w. św.
22 lutego 2001r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski zapadła decyzja Rady Pedagogicznej o przyjęciu za Patrona Szkoły Stanisława Broniewskiego "Orszy".
23 lutego 2001r. Dyrektor Szkoły nawiązał korespondencyjny kontakt z Fundacją T. i Z. Knobel. W piśmie do Fundacji uzasadnił decyzję o wyborze Patrona, wyraził chęć przystąpienia Szkoły do akcji "1000 szkół AK" oraz zwrócił się z prośbą o ufundowanie sztandaru. Prośba wywołała przyjazny oddźwięk - w marcu 2001r. nadeszła z Fundacji pozytywna odpowiedź.
8 maja 2001r. Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski złożyli do Zarządu i Rady gminy Grudziądz wniosek o nadanie Szkole imienia Stanisława Broniewskiego "Orszy". Nastąpiło to 27 czerwca 2001r. na posiedzeniu Zarządu Gminy.
We wrześniu 2001r. Szkoła otrzymała projekt sztandaru, który został w pełni zaakceptowany.
18 marca 2002r. delegacja w składzie: Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki, członkowie Zarządu Komitetu Rodzicielskiego - P. Marzena Fitzermann i P. Stanisław Grzymski oraz P. Franciszek Chomicz, Prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Grudziądzu - odebrali Sztandar z rąk fundatorów - P. Teresy i Zdzisława Knobel.
25 maja 2002r. podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkole.


PATRON SZKOŁY

Druh Stanisław Broniewski urodził się w 1915 r. w Warszawie. W 1928 r. wstąpił do 3 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego. We wrześniu 1939 r. współorganizował Pogotowie Harcerzy w Warszawie. Podczas II wojny światowej w Szarych Szeregach: w 1941 r. był komendantem Okręgu Południowego w Chorągwi Warszawskiej i Obwodu Południowego organizacji Wawer, w latach 1941 - 1943 komendantem Chorągwi Warszawskiej, w 1943 r. komendantem Grup Szturmowych w Warszawie, a po aresztowaniu Floriana Marciniaka został naczelnikiem Szarych Szeregów. 23 marca 1943 r. dowodził słynną "Akcją pod Arsenałem", w czasie której odbito Janka Bytnara. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, po którym trafił do obozu jenieckiego w Bergen-Belsen. W 1945 r. był komendantem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech.
Po powrocie do kraju w 1946 roku pracował m.in. w: Centralnym Urzędzie Planowania, Radzie Ekonomicznej przy Radzie Ministrów, Instytucie Kształtowania Środowiska. W 1989 r. został przewodniczącym Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP. Nie akceptował zmian wprowadzanych do harcerstwa przez władze PRL. Wspierał Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W 1989 r. Broniewski był współzałożycielem ZHR, ale też rzecznikiem zjednoczenia ZHP i ZHR.
W latach dziewięćdziesiątych działał na rzecz zjednoczenia Polskiego Harcerstwa.
Był przewodniczącym Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, Kanclerzem Kapituły Orderu Orła Białego i członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Odznaczony m.in.: Krzyżem Orła Białego, Srebrnym Krzyżem "Virtuti Militari", Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. Ostatnio pełnił funkcję honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Napisał ponad 200 prac z historii II wojny światowej, jest autorem książek, m.in.: "Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika" (1983), "Florian Marciniak. Naczelnik Szarych Szeregów" (1988).
Zmarł po długiej chorobie 30 grudnia 2000 r. w Wesołej pod Warszawą w wieku 85 lat. Pogrzeb hm. Stanisława Broniewskiego "Orszy" odbył się 9 stycznia 2001 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Życie Stanisława Broniewskiego "Orszy" przechodzi do historii, ale staje się drogowskazem dla nas wszystkich.
(z przemówienia premiera J. Buzka podczas nabożeństwa żałobnego)


RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA SZKOŁY

23 maja odbyła się wieczornica przy ognisku. Naszych honorowych Gości - Panią Annę Trojanowską i Pana Witolda Broniewskiego, Córkę i Syna Stanisława Broniewskiego "Orszy" - powitaliśmy kwiatami.
Imprezę poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Paulina Jurek.
Na wstępie Panie Dorota Gralla i Marlena Wiśniewska przeprowadziły finał konkursu czytelniczego pn. "Znam Kamienie na szaniec". Wzięło w nim udział sześcioro uczniów.
Zwycięzcami konkursu zostali:
- Bartosz Banaś z klasy VI SP
- Wojciech Frela z klasy VI SP
- Kamila Bernat z klasy I Gimnazjum
Później nasi Goście snuli wspomnienia o swoim Ojcu i odpowiadali na pytania uczniów.
Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i śpiewem przy ognisku.

24 maja odbyła się w Szkole akademia, podczas której uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej złożyli Przyrzeczenie i wygłosili Kodeks Uczniów Orszy. Uroczystość prowadziły Panie Marlena Wiśniewska i Magdalena Kruzel oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Paulina Jurek.
Uroczystość została pięknie oprawiona poetycko i muzycznie. Uczniowie klasy VI przygotowali montaż słowno - muzyczny, zaś chór szkolny pod kierunkiem Pani Elżbiety Rejek zaprezentował koncert pieśni patriotycznych.
Po akademii zaproszeni Goście, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców i społeczności uczniowskiej udali się do Domu Weselnego w Białym Borze, gdzie Szkolne Koło Teatralne wystawiło sztukę Aleksandra Fredry pt. "Zemsta".
Święto Szkoły zakończono uroczystym obiadem.

UWAGA!!!
Od 1 czerwca będzie można zakupić w Szkole płyty DVD z pełną relacją filmową ze Święta Szkoły oraz przedstawienia teatralnego. Koszt - 10 zł. Zamówienia proszę składać w sekretariacie Szkoły.
Fotografie upamiętniające tą wspaniałą imprezę można obejrzeć w galerii na stronie szkolnej, w albumie z bieżącego roku szkolnego. Na stronie szkolnej znajdują się też fragmenty filmu.
 
 
 
BYKOM STOP! - Poprawna pisownia i ortografia w internecie Dziecko w sieci Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej Żegluga Śródlądowa - wczoraj, dziś, jutro AlhenaG